Понеделник - Петък - 9:00 - 18:00

  •  0897 91 57 90 • 0887 80 57 58
  • info@panorex.eu

Ние сме екип от вискоквалифицирани специалисти в областта на финансовия мениджмънт и данъчно-счетоводните услуги.

Сфери на дейност

Счетоводни услуги

Съставяне на първични документи – фактури, известия към фактури, протоколи, договори, заповеди и отчети по командировки, пътни листове, платежни нареждания за бюджетни и кредитни преводи, приходни и разходни касови ордери

Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи

Класиране на счетоводните документи в архивен вид

Съхранение на архивната информация на хартиен и магнитен носител

Изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразно дейността на предприятието

Изготвяне на индивидуална стратегия за развитие на бизнеса в съответствие с изискванията на ръководството

Разработване на счетоводна политика

Вторична обработка на счетоводната документация на лицензиран програмен продукт

Поддържане на регистри : Клиенти, Доставчици, Материални наличности, Инвентарна книга, Банкови сметки, Каса по валути, Персонал, Подотчетни лица, Разчети по ДДС, Разчети за осигуровки, Разчети по застрахователи и др. съобразно конкретните нужди на ръководството

Изготвяне на периодични и годишни справки по описаните регистри

Съставяне счетоводен и данъчен амортизационен план

Формиране на себестойност

Преизчисляване на валутните наличности съгласно официалния курс на БНБ

Осчетоводяване на лизингови договори

Осчетоводяване на бизнес комбинации

Изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС

Изготвяне на VIES – декларация

Попълване на ИНТРАСТАТ декларация и дневник

Попълване на декларации по Закона за акцизите

Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси

Попълване на “Патентни декларации” за физически лица и еднолични търговци

Попълване на декларации и отчети за БНБ във връзка със статистиката на платежния баланс и външния дълг

Изготвяне на отчети – годишни и регулярни за Националния статистически институт

Попълване на искания за издаване на документи от приходната администрация

Изготвяне на годишни данъчни декларации за физически и юридически лица и попълване на приложенията към тях

Попълване на справка за физическите лица, получили доходи, различни от трудови през годината

Съставяне на периодични и годишни финансови отчети по Счетоводните стандарти за малки и средни предприятия и по Международните счетоводни стандарти

Изготвяне на финансови отчети на английски и немски език.