Понеделник - Петък - 9:00 - 18:00

  •  0897 91 57 90 • 0887 80 57 58
  • info@panorex.eu

Ние сме екип от вискоквалифицирани специалисти в областта на финансовия мениджмънт и данъчно-счетоводните услуги.

Сфери на дейност

​Труд и работна заплата

Изготвяне на трудови и граждански договори

Изготвяне на разплащателни ведомости за изплатени заплати

Попълване на платежните нареждания по заплатите на софтуер

Издаване и попълване на трудови книжки

Попълване на осигурителни книжки

Издаване на уведомления по чл.62(4) и чл.123(1) от КТ, както и декларации образец 1 и 6 на хартиен и магнитен носител – ежемесечно и годишно

Попълване на декларации по Закона за гарантиране на вземанията на работниците и служителите

Изготвяне на декларация по чл. 5 от Закона за здравословни и безопасни услувия на труд

Издаване на документи при участие в програми за насърчаване на заетостта

Изготвяне и поддържане на лични кадрови досиета

Изготвяне на необходимия пакет от документи при пенсиониране

Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения – Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, Служебна бележка за дохода, УП – 2 и Удостоверение за дохода за предходните шест месеца

Изготвяне на служебни бележки за получаване на детски надбавки от съответното районно поделение за социално осигуряване

Изготвяне на служебни бележки при искания за банкови кредити по зададен формуляр

Попълване на необходимите документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от Фонд Държавно обществено осигуряване

Поддържане на архив от база данни